March 9, 2016

Struktura

Savet VIEU

Osnivačke organizacije VIEU sačinjavaju Savet. Njegova glavna svrha je da nadgleda rad VIEU i sve njegove aktivnosti. Savetom predsedava predstavnik Sekretarijata VIEU. Savet se sastaje po potrebi i na zahtev bar jednog od njegovih članova. Savet odlučuje većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova svih članova Saveta.

 • Prava i obaveze Saveta su sledeće:
 •  Donosi plan rada Vojvođanske inicijative za EU za tekuću godinu
 •  Razmatra i usvaja planove radnih grupa,
 •  Razmatra i usvaja program seminara i treninga za članove VIEU
 •  Zauzima stavove o odnosu sa predstavnicima državnih organa na pokrajinskom i republičkom nivou
 •  Razmatra moguće vidove saradnje sa drugim OCD mrežama u Srbiji i regionu koje su posvećene istim ciljevima
 •  Zauzima stavove o uključivanju interesnih i profesionalnih organizacija i udruženja, kao i  pojedinaca u rad i aktivnosti VIEU

Sekratarijat VIEU

Sekretarijat VIEU nalazi se pri Centru za Regionalizam koji koordinira radom VIEU. Svrha ovog tela je podržava rad VIEU za vreme i između sastanaka Saveta VIEU.

 • Obaveze Sekretarijata su sledeće:
 •  Obezbeđuje sredstva za rad VIEU i upravlja fondom VIEU
 •  Sačinjava godišnje planove rada VIEU
 •  Sačinjava planove i programe obuke članova VIEU
 •  Koordinira ukupan rad VIEU
 •  Pomaže u obezbeđivanju logističke podrške u realizaciji aktivnosti u okviru VIEU
 •  Koordinira saradnju sa državnim organima na nivou Pokrajine i Republike
 •  Organizuje izdavačku delatnost u okviru VIEU
 •  Organizuje kampanje informisanje javnosti o radu VIEU
 •  Sprovodi procedure prijema i akreditacije novih članova i održava databazu postojećih članova

Radne Grupe

Vojvođanska inicijativa za EU radi u plenumu i po radnim grupama koje se odnose na pregovaračka  poglavlja za koje je utvrđeno da Vojvodina ima određene specifičnosti ili poseban interes u odnosu na ostatak Srbije. Radne grupe vode organizacije koje su određene tokom sprovedene procedure otvorenog  poziva za učešće u radu VIEU. Radne grupe po poglavljima predvode sledeće organizacije civilnog društva:

 •  Informačko društvo i mediji (poglavlje 10) – Novosadaska novinarska škola
 •  Poljoprivreda i ruralni razvoj (poglavlje 11) – Zelena mreža Vojvodine
 •  Zaštita potrošača i zdravlja, bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika (poglavlja 28 i 12) – APOS (Fondacija za razvoj domaćinstva)
 •  Socijalna politika i zapošljavanje, preduzetništvo i industrijska politika, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata (poglavlja 19, 20 i 22) – Centar lokalne demokratije (LDA)
 •  Pravosuđe i osnovna ljudska prava, pravda, sloboda i bezbednost (poglavlja 23 i 24) – Nezavisno društvo novinara Vojvodine
 •  Nauka i istraživanje, obrazovanje i kultura (poglavlja 25 i 26) – Građanski fond Panonija
 •  Životna sredina (poglavlje 27) – Pokret gorana Vojvodine