March 9, 2016

Misija

Vizija VIEU je dinamično civilno društvo u Vojvodini koje aktivno učestvuje u procesima donošenju odluka i utiče na procese reformi u javnom sektoru

Misija VIEU je zastupanje interesa građana Vojvodine u okviru pregovaračkog procesa za pristupanje Srbije EU kroz jačanje uloge civilnog društva u tom procesu

Ciljevi

Cilj 1 – Jačanje kapaciteta OCD-a na lokalnom i pokrajinskom nivou da deluju kao nezavistan efektivan i odgovoran faktor

Cilj 2 – Promovisanje saradnje sa nadležnim državnim institucijama na lokalnom, pokrajinskom i nacionalnom nivou

Cilj 3 – Civilno praćenje i procenjivanja politika i reformi koje sporovde pokrajinski nadležni organi u okviru procesa pristupanja Srbije EU

Cilj 4 – Informisanje građana o procesu pristupanja Srbije EU i koristima i obavezama koje iz njega proističe