Seminar i javna debata “ Industrijska politika i preduzetništvo u Srbiji – Izazovi i EU perspektiva”

Zrenjanin, 05.05.2017.
zrenjanin_seminar1Centar lokalne demokratije iz Subotice u saradnji sa Gradom Zrenjanin, organizovao je 5. maja seminar i javnu debatu na temu „Industrijska politika i preduzetništvo u Srbiji – Izazovi i EU perspektiva“ u kojoj su učestvovali predstavnici lokalne samouprave i predstavnici organizacija civilnog društva iz Zrenjanina. Učesnici seminara imali su priliku da se upoznaju sa: razvojem pravnih tekovina EU u oblasti industrijske politike i preduzetništva; aktuelnom industrijskom politikom EU; EU programima podrške u ovoj oblasti, kao što su Horizon 2020 i COSME; procesom pregovora Srbije sa EU u poglavlju 20; Industrijskom politikom i politikom preduzetništva Republike Srbije; kao i primenom obavezujućih odredbi EU.
Na seminaru je naglašeno da, iako se čini da je Poglavlje 20 jedno od najednostavnijih, ono je široko postavljeno i povezano sa ekonomskom politikom, infrastrukturom, regionalnim razvojem, fiskalnom politikom, naukom i inovacijama, obrazovanjem, politikom zapošljavanja, energijom i zaštitom životne sredine. Svaka članica EU ima slobodu da kreira svoju industrijsku politiku i da štiti nacionalne interese, uz poštovanje načela EU u ovoj oblasti. Poglavlje 20. otvoreno je 27. februara 2017. Izveštaj o skriningu je pokazao da je Srbija postigla zadovoljavajući nivo usklađenosti sa EU Aquis i da ima zadovoljavajući institucionalni okvir. Međutim, javnost i interesne grupe u ovoj oblasti, kao što su preduzetnici, unije poslodavaca i privredne komore, nisu dovoljno obavešteni niti uključeni u ovaj proces.
Politika mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) insistira na primeni zajedničke definicije MMSP i treba da obezbedi da se svim elementima vođenja ekonomske politike prvo polazi od potreba MMSP i efekata koji će propisi i mere u ovoj oblasti imati na njih.
zrenjanin_seminar2Jedan od glavnih ciljeva Strategije za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti 105-2020 je razvoj i promocija preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva, kao i unapređenje efikasnosti i institucionalne podrške poslovanju i razvoju mikro, malih i srednjih privrednih društava. Međutim, najveća prepreka u postizanju ovog cilja jeste masovni odliv mozgova i Srbije, posebno mladih, kao i slaba komunikacija nadležnih državnih organa sa preduzetnicima i prvatnim sektorom uopšte.
U toku javne debate je naglašeno da je bitno da ova politika kreće sa lokala, gde je ključna spona između gradske uprave i poreskih obveznika, kao i da lokalna samouprava identifikuje i rešava probleme na lokalnom nivou. Pored toga, neophodno je pokrenuti javne rasprave i pojačati feedback od strane interesnih grupa, i uključiti u radne grupe ljude od struke koji se razumeju u problematiku. Praćenje efekata i rezultata sprovođenja strategija postiže se putem indikatora koji ukazuju na porast broja malih i srednjim preduzeća, porast broja zaposlenih ili prosečnu godišnju stopu rasta dodate vrednosti.
Učesnici su se složili da je ovo poglavlje žila kucavica cele privrede i da je neophodno postaviti prioritete, identifikovati glavne porbleme sa kojima se preduzetnici suočavaju, unaprediti fiskalnu politiku, raditi na unapređenju poslovnog ambijenta, kao i da je potrebno staviti akcenat na analizu efekata sprovođenja politika u ovoj oblasti.