Sastanak Radne grupe za zaštitu potrošača i zdravlja, bezbednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politika (poglavlja 28 i 12)

28-09-2016-1Sastanak Radne grupe VIEU za poglavlja 12 i 28. održan je sa početkom u 10 časova u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine, 28.09.2016.

Na početku sastanka Helena Miličević, predstavnica APOS-a, je istakla da je u okviru pregovaračkog procesa izuzetno važna saradnja između civilnog i državnog sektora, jer se na takav način omogućavaju konsultacije sa svim interesnim grupama, prioretizacija pitanja i pronalaženje najboljih mogućih rešenja u skladu sa interesima i potrebama građana Vojvodine.

Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam je naglasio da su pregovori sa EU važni ne samo u predpristupnom procesu već i za uređenje društva i izgradnju odgovornih, trasnparentnih i nezavisnih institucija.

Lela Tasić, ekspertkinja APOS-a, je istakla da je uloga organizacija potrošača u oblasti bezbednosti hrane, izuzetno važna posebno u analizi primene načela zaštite interesa potrošača, načela transparetnosti, i sledljivosti u lancu ishrane. Ona je naglasila da je jedan od identifikovanih problema ne funkcionalno sprovođenje Zakona o bezbednosti hrane. Stoga se preporučuje uključivanje svih zainteresovanih strana u proces izrade zakona i podzakonskih akata, kako bi se sprečili propusti i problemi u njihovoj daljoj primeni .

Helena Miličević, je navela da Evropske politike zaštite potrošača omogućavaju brzo i efikasno rešavanje sporova, obezbeđuju usklađenost potrošačkog prava sa političkim i društvenim promenama, i garantuju bezbednost proizvoda koji se kupuju na jedinstvenom tržištu.

Jovanka Nikolić,28-09-2016-2 pravni savetnik APOS-a, je istakla da je oblast zaštite potrošača široka i multidisciplinarna i da je važno da oni koji rukovode svim oblastima međusobno sarađuju. Novina u Zakonu o zaštiti potrošača je član 129. koji uređuje obaveze pokrajinskih i lokalnih organa u ovoj oblasti, te ih je neophodno animirati kako bi sprovodili aktivnosti u oblasti zaštite potrošača na pokrajinskom nivou.

Katarina Krinulović, nacionalni ekspert, iz ALHEM-a, govorila je o hemijski bezbednim proizvodima i zaštiti zdravlja potrošača. Istakla je da je Zakon o hemikalijama je harmonizovan sa Evropskom regulativom u ovoj oblasti i garantuje pravo potrošača na informacije o najopsanijim hemikalijama u proizvodima. Potrebno je raditi na podizanju svesti kod proizvođača i kod potrošača o supstancama koja izazivaju zabrinutost.

Olgica Lukač iz Vršca, je istakla probleme u radu poljoprivredne inspekcije posebno fitosanitarne čije je sedište u Pančevu. Takođe, istakla je nefinkcionisanje Saveta i Komisije za rešavanje reklamacija pri javnokomunalnom preduzeću u Vršcu.

Andrea Vučinić je istakla značaj rada Regionalnog centra Dunav soje u Novom Sadu, upravo zbog toga što je Vojvodina lider u proizvodnji soje. Cilj rada jeste da se podmire potrebe tržišta za visokokvalitetnom sojom u Evropi koja je GMO free. Ujedno podsticanjem proizvodnje soje u Dunavskom regionu utiče se i na smanjenje prekomerne zavisnosti od uvoza iz prekookeanskih zemalja. Kvalitetan proizvod podrazumeva tačnu deklaraciju i obeležavanje koje je u skladu sa standardom kvaliteta. Kako bi se do toga došlo, neophodna je saradnja privrede i potrošača.

Veselina Pelagić, postavila je pitanje je koliko su naše laboratorije osposobljene i koliko su osposobljeni mladi istraživači za istraživanje GMO-a. Istakla je značaj pravovremenog obaveštavanja potrošača i informisanosti o svemu što se dešava u oblasti bezbednosti hrane. Problem je što nije formirana Nacionalna laboratorija, Savet za bezbednost hrane, niti Agencija za hranu. Codex alimentarijus je značajan, ali nepoznanica, koju treba razjasniti i razmatrati.

Radomir Čirilović, predsednik Udruženja potrošača „Prosperitet“ istakao je da poglavlja 12 i 28 još nisu spremna za otvaranje i pregovore. On je izdvojio probleme transparentnosti u radu Ministarstva trgovine koje je zaduženo za oblast zaštite potrošača, kao i oskudnih sredstava za organizacije koje zaista doprinose uređenju ove oblasti. Neophodno je kadrovski razvijati civilni sektor u Vojvodini i kolektivno raditi za dobrobit potrošača. Udruženje Prosperitet je predložilo da se formira neutralna akreditovana laboratorija za ispitivanje kvaliteta gasa jer je to sektor koji je podložan najvećim malverzacijama prema potrošačima. Što se tiče EPS-a, navedeni su problemi u prijavljivanju brojila, nekompatibilnost propisa i nekompetentnost pružaoca usluga. Što se tiče komunalnih usluga, neophodna je edukacija najpre zaposlenih u javnokomunalnim preduzećima, primena propisa, a onda edukacija potrošača o pravima i obavezama.