Organizovan konsultativni sastanak o formiranju Vojvođanske inicijative za EU

U hotelu NORCEV na Fruškoj gori 28. janura 2016. održan je konsultativni sastanak organizacija civilnog društva Vojvodine povodom inicijative za formiranje Vojvođanske mreže OCD za evropske integracije. Na inicijativu Centra za regionalizam i uz podršku TACSO pozivu se odazvalo 16 organizacija civilnog društva.

Otvarajući konsultativnin sastanak Zorica Rašković, nacionalni savetnik TACSO programa za Srbiju, je naglasila da mrežno povezivanje daje dodatnu snagu organizacijama civilnog društva, nakon čega je direktor Centra za regionaliazam upoznao prisutne sa inicijativom za stvaranje mreže vojvođanskih OCD za evropske integracije, uslovno nazvane Vojvođanska incijativa za EU.

Kao doprinos razgovoru na ovu temu prisutni su imali priliku da saslušaju iskustva RARIS, regionalne mreže za istočnu Srbiju, kao i slične inicijative iz Sandžaka. Predstavnik Fondacije za otvoreno društvo je istakao da Fondacija podržava i ovu, kao i prethodno predstavljene inicijative, jer one doprinose ubrzavanju puta Srbije ka EU i ukupnoj demokratizaciji društva u Srbiji.

Tokom diskusije koja je vođena nakon uvodnih izlaganja svi učesnici su se saglasili da je ova inicijativa više nego potrebna i da dolazi u pravo vreme kako bi se čuo glas vojvođanskog civilnog društva. Ključna zaključci koji su proistekli iz diskusije su sledeći:

1. Kada je reč o profilu novoformirane mreže zaključeno je da ona treba da se bavi pregovaračkim poglavljima ali i da pokreće i druga pitanja koja su bitna za demokratizaciju i poboljšanje stanja u oblastima kojima se bave organizacije civilnog društva koje će učestvovati u radu mreže.

2. Kada je reč o odnosu sa pokrajinskim institucijama učesnici sastanka su zaključili da je neophodno pokušati da se uspostavi takav odnos da pokrajinske institucije oko ključnih stvari koje se odnose na pozicije Vojvodine u pregovaračkom procesu konsultuju VIEU, a da mreža ide sa svojim inicijativama i stavovima prema pokrajinskim organima, ali i prema republičkim institucijama (Pregovaračkom timu Srbije sa EU, ministarstvima, kao i Nacionalnom konventu o EU). U tom smislu poželjno bi bilo potpisati sporazum sa Skupštinom Vojvodine o takvom vidu saradnje i odnosa.

3. Buduća vojvodjanska mreža bi se trebala baviti sledećim pregovaračkim poglavljima: informatičko društvo i mediji (poglavlje 10), poljoprivreda i ruralni razvoj(poglavlje 11), zaštita potrošača i zdravlja, bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika (poglavlja 28 i 12), socijalna politika i zapošljavanje, preduzetništvo i industrijska politika, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata (poglavlja 19, 20 i 22), pravosuđe i osnovna ljudska prava, pravda sloboda i bezbednost (poglavlja 23 i 24), nauka i istraživanje, obrazovanje i kultura (poglavlja 25 i 26) i životna sredina (poglavlje 27).

4. Učesnici skupa su se saglasili da rad mreže treba da bude organizovan po radnim grupama koje će voditi najkompetentnije organizacije iz konkretne oblasti, a sastajati se najmanje jednom godišnje u plenumu. Rad cele mreže će voditi i koordinirati njen sekretarijat .